Gooische ContributiereglementContributiereglement Gooische
(Versie 30 juni 2011)


Artikel 1: Begripsbepalingen
Gooische HC: Sportvereniging Gooische Hockey Club te Bussum.
Lid: Natuurlijk persoon die aan activiteiten van de Gooische HC deelneemt door middel van het lidmaatschap zoals omschreven in art 4 van de statuten.
Contributie: De financiële bijdrage die men is verschuldigd om lid te zijn van de Gooische HC conform art 17 van de Statuten;
Bestuur: Bestuur van de Gooische Hockey Club
Ledenadministratie: Het orgaan dat namens het bestuur belast is met het verwerken van aanmeldingen en opzeggingen van lidmaatschappen, met het verwerken van wijzigingen in gegevens van leden alsmede met de facturering en incassering van de contributies.
Verenigingsjaar: 1 augustus tot en met 31 juli

ALV : De ten minste één maal per verenigingsjaar uitgeschreven algemene ledenvergadering van de Gooische Hockey Club

Artikel 2: Toepassingsgebied en inwerkingtreding
2.1 Dit reglement is, met inachtneming van de statuten van de Sportvereniging Gooische HC, van toepassing op alle leden en begunstigers van de Gooische HC.

2.2 Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2011.

Artikel 3: Aanmelden lidmaatschap
3.1 Gooische HC gebruikt een digitaal aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar via de website (www.gooische.nl).

3.2 Men kan uitsluitend lid worden door het. digitaal ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier per post te retourneren aan het secretariaat (Postbus 348, 1400 AH Bussum) vr de sluitingsdatum (indien van toepassing -zie formulier). Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

3.3 Senioren: Kunnen zich gedurende het gehele seizoen aanmelden en binnen een maand na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt de aanvrager van het bestuur - per e-mail -een bevestiging van ontvangst van dit formulier en vervolgens bericht over diens aanname danwel afwijzing als lid. Junioren: kunnen zich niet eerder aanmelden dan in het kalenderjaar waarin zij op 1 oktober 7 jaar oud zijn. Inschrijving voor het lidmaatschap in dat kalenderjaar kan tot 1 mei en rond eind mei/begin juni ontvangt elk aangemeld lid een brief over aanname dan wel afwijzing.

3.4 De aanvrager is contributie verschuldigd vanaf de dag waarop de aanvrager kan deelnemen aan de door hem gewenste activiteit(en) van de GHC.

3.5 Het bestuur kan de toetreding van een lid met redenen omkleed weigeren met in achtneming van het geen daaromtrent in de statuten is bepaald.

3.6 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager tevens te kennen dat hij akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement, de statuten van de club en het huishoudelijk reglement van de club.

Artikel 4: Lidmaatschap
4.1 Elk verenigingsjaar worden in de ALV de lidmaatschapscategorieën vastgesteld. Voor iedere lidmaatschapscategorie kan een ander contributiebedrag zoals bedoeld in artikel 5 van dit reglement worden vastgesteld.

4.2 Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), welke lidmaatschapscategorie van toepassing is op een lid.

4.3 Leden die op grond van artikel 7 van dit reglement te laat zijn met betalen kunnen geen enkele aanspraak maken op de gebruikelijke faciliteiten die aan het lidmaatschap verbonden zijn.

4.4 Leden dienen adreswijzigingen en wijzigingen in (bank)rekeningnummers per omgaande aan het secretariaat door te geven. Bij voorkeur per e-mail aan [email protected] Eventuele kosten die door Gooische HC moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen worden op het desbetreffende lid verhaald.

Artikel 5: Contributie en Entreegeld
5.1 Onder contributie wordt verstaan de jaarlijkse bijdrage waartoe een lid of een begunstiger conform de statuten van de Gooische HC is gehouden tot betalen. Jaarlijks in juni zal door de ALV de contributie voor het daaropvolgende verenigingsjaar worden vastgesteld.

5.2 Onder entreegeld wordt verstaan de eenmalige door de ALV voorgestelde bijdrage die een lid is verschuldigd op het moment van lid worden van de Gooische HC. In geval van herintreden binnen 5 jaar na het laatste contributiejaar is een oud-lid geen entreegeld verschuldigd. Na 5 jaar treedt de entreegeld regel opnieuw in werking voor oud-leden.

5.3 Indien de persoonlijke omstandigheden van een lid daartoe aanleiding geven kan het bestuur afwijken van het door de ALV vastgestelde contributiebedrag en entreegeld.

5.4 Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden geldt dat zij de volledige contributie zijn verschuldigd indien zij lid worden vr 1 december van dat verenigingsjaar. Worden zij lid na 1 december van dat verenigingsjaar dan is slechts de helft van de conform

Artikel 6: Wijze van betaling
6.1 Automatische incasso De contributie dient te worden betaald door middel van de verplichte automatische incasso. Een lid machtigt gelijktijdig met zijn aanmelding de Gooische HC om doorlopend contributie, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1, te incasseren en éénmalig het entreegeld, zoals bedoeld in artikel 5 lid 2, te incasseren. De contributie wordt automatisch afgeschreven van de bank-of girorekening van het lid of van de ouders/verzorgers van het lid als vermeld op het aanmeldingsformulier. Bij deze wijze van betalen is het lid geen administratiekosten verschuldigd en zijn alle betaalkortingen verwerkt. De datum van de automatische incasso wordt ieder jaar op de website vermeld;

6.2 Incasso onmogelijk Indien, om welke reden dan ook, een of meer automatische incassopogingen van de door het lid of de ouders/verzorgers van het lid opgegeven rekening niet mogelijk blijken, zal de Gooische HC alsnog een contributienota door middel van een factuur verzenden, teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn contributieverplichtingen te voldoen. In dat geval komen de betaalkortingen te vervallen en zijn administratiekosten ten bedrage van 25,-­verschuldigd. De vervaldatum van de contributiebetalingsverplichting wordt alsdan gesteld op één maand na de verzenddatum van de factuur. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de juiste bankgegevens en tenaamstelling van de rekening bij de club.

6.3 Leden zonder automatische incasso. Een aantal leden betaalt de contributie nog door middel van een factuur. Deze leden betalen de contributie in één keer. Zij ontvangen daartoe in de maand augustus van enig verenigingsjaar de betreffende factuur. Naast het contributiebedrag zijn deze leden 25,-­ administratiekosten verschuldigd.

6.4 Termijnen
In beginsel wordt de contributie in één keer betaald (augustus). Op verzoek kan de contributie in 3 termijnen (augustus, september en oktober) worden betaald. Indien de automatische incasso niet kan worden geïnd, volgt bij de 1e keer een waarschuwing, bij de 2e keer wordt een administratieve boete opgelegd van 10, bij de 3e keer een boete van een boete van 25 en na de 4e keer wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

Artikel 7: Te late betaling
7.1 Na het verstrijken van een vervaldatum/termijn zonder dat betaling van de contributie en eventuele administratiekosten heeft plaatsgevonden, is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.

7.2 Leden die op 1 november van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan, worden met onmiddellijke ingang geschorst door het bestuur en zijn zij niet meer speelgerechtigd. Vanaf dat moment zal periodieke publicatie van de leden met contributieachterstand op de website van Gooische kunnen plaatsvinden. Betrokken leden zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij aan hun contributieverplichtingen, inclusief eventuele verhogingen door boetes e.d., hebben voldaan.

7.3 Leden die op 1 mei van enig verenigingsjaar nog steeds niet aan hun contributieverplichting en eventuele administratiekosten hebben voldaan worden voor royement voorgedragen aan de ALV. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het verenigingsjaar, derhalve blijft de contributie verhoogd met eventuele administratiekosten en boete verschuldigd.

7.4 Royementen door de Gooische HC zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond worden gemeld, hetgeen betekent dat geroyeerde leden ook daar voor royement zullen worden voorgedragen.

7.5 Na schorsing conform lid 2 van dit artikel kan het bestuur de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 20% van het te incasseren bedrag of, wanneer de werkelijke kosten hoger zijn, op de feitelijk gemaakte kosten, naast de boete zoals genoemd in artikel 7 lid 2.

Artikel 8: Hardheidsclausule
8.1 Restitutie van de contributie zoals genoemd in artikel 5 lid 1 wordt niet verleend, tenzij in bijzondere gevallen en om zwaarwegende redenen. Hierbij valt te denken aan ernstige en langdurige blessures en zwangerschap, één en ander ter beoordeling aan het bestuur.

8.2 Leden die in aanmerking denken te komen voor gedeeltelijke restitutie dienen hiertoe een schriftelijk en ondertekend verzoek met voldoende bewijs te richten aan het bestuur.

8.3 Restitutie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zal nimmer de gehele contributie omvatten. Indien besloten wordt om tot restitutie over te gaan, zal een bedrag worden ingehouden dat de vaste kosten moet dekken, hierbij onder meer te denken aan de afdracht aan de KNHB en administratiekosten aan de Gooische HC

8.4 Restitutieaanvragen dienen in hetzelfde verenigingsjaar te zijn ingediend als waarover restitutie wordt aangevraagd. De datum van de restitutieaanvraag is bindend voor de hoogte van de restitutie. Restitutieaanvragen die zijn ingediend na 1 maart van enig verenigingsjaar worden niet meer gehonoreerd. Restitutieaanvragen met betrekking tot een afgelopen verenigingsjaar worden niet in behandeling genomen.

8.5 Indien wordt besloten tot restitutie van de contributie, dan worden, na aftrek van de vaste jaarlijkse kosten als genoemd in lid 3 van dit artikel, de volgende percentages van het contributiebedrag terugbetaald met inachtneming van art. 8.3:
  • indien de restitutie wordt aangevraagd vr 1 december: 40%
  • indien de restitutie wordt aangevraagd tussen 1 december en 1 maart: 25%.
  • indien de restitutie wordt ingediend na 1 maart: 0%.

8.6 Entreegelden en reserveringsbijdrages e.d. worden niet gerestitueerd.

Artikel 9: Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan per e-mail aan [email protected] onder vermelding van naam, adres, geboortedatum en elftal. Opzeggingen per email dienen afkomstig te zijn van de bij de club geregistreerde e-mailaccount van het opzeggende lid. Schriftelijke opzeggingen dienen te worden gericht aan het secretariaat, Postbus 348, 1400 AH Bussum. Opzegging dient te geschieden vr 1 mei (junioren) resp. 1 juni (senioren) van het lopende verenigingsjaar. Opzeggingen zijn pas definitief, nadat het secretariaat een ontvangstbevestiging van de opzegging heeft verzonden. Een opzegging, die niet tijdig heeft plaatsgevonden, doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het volgende verenigingsjaar.

Artikel 10: Reglementswijziging
Dit reglement kan worden gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de ALV met een gewone meerderheid van stemmen.

Contributie reglement Gooische Hockey Club zoals vastgesteld op de ALV van 30 juni 2011

 

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


VacatureAdvertentie

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 11 april 2020 
07:45  Cuno van der Feltz Wedstrijdtafel 
07:45  Max Ahlén Wedstrijdtafel 
08:00  Laurens Simonis Barmedewerker 
08:00  Noor Kloosterman Barmedewerker 
08:00  Marjan Skotnicki Barmedewerker 
10:30  Thomas Funken Wedstrijdtafel 
10:30  Taeke Bous Wedstrijdtafel 
11:15  Laurens Simonis Barmedewerker 
Meer diensten

Vandaag jarig

Julie Johannisse
Diederik Eggink
Jet van Genderen
Meer verjaardagen

Facebook