Vertrouwenscontactpersoon

De Gooische HC wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Dat we een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) hebben aangesteld kan wellicht negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.


Maar stel nu dat….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grens overschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen Gooische willen wij dit graag voor zijn. Dit is dan ook één van de redenen waarom op Gooische een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Gedragsregels seksuele intimidatie
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Hieronder vind je de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Voorkomen is beter dan genezen
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.


Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Gooische?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de VCP.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

 • Pesten en gepest worden; (lees hier het GHC pestprotocol)
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig
 • Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
 • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • Het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van Gooische op de juiste plaats is

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het Bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en de afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
In principe is de VCP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen Gooische-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen Gooische-verband en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.

De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is, zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten Gooische.

De VCP is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen Gooische. Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken via e-mail: ver[email protected] of telefonisch:

 • Juliette Hasselbach 06 10 07 76 09
 • Rogier Hoorn 06 45 75 06 79
Juliette:


Rogier:


Als er sprake is van seksuele intimidatie en je wilt het niet meteen bespreken met een vertrouwenscontactpersoon van de Gooische, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen.

Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (0,10 euro per minuut).

webmaster 20201021

 

Sponsor voucher van de maandFotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


NieuwbouwCam


Nieuwbouw


Vouchers

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Agenda van de week

9-12 ALV Gooische
12-12 GBC on ice
Meer agendapunten

Agenda van de week

9-12 ALV Gooische
12-12 GBC on ice

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 5 maart 2022 
08:00  Charlot van Stigt Thans Barmedewerker 
08:00  Kristel Busscher Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Victor Bretveld Barmedewerker 
11:15  Ouders/verzorgers van Joost van Bentum Barmedewerker 
11:15  Marielle Sas Barmedewerker 
11:15  Ouders/verzorgers van Nepomuk von Below Barmedewerker 
14:30  Ouders/verzorgers van Myrthe Rademaker Barmedewerker 
14:30  Ouders/verzorgers van Jackie Stam Barmedewerker 
Meer diensten

Vandaag jarig

Cedric Haarmans
Tjeerd Lenters
Feline Olden
Meer verjaardagen

Facebook